NACIONALINIS TESTAS
Pasitikrink savo žinias apie darbuotojų saugą ir sveikatą
Balandžio 28 d. – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

Testas baigėsi. Ačiū dalyvavusiems.

Pasitikrinkite atsakymus:
1. Ką reiškia šis įspėjamasis cheminis ženklas?
a) Ėsdinanti medžiaga
b) Degi medžiaga
c) Kenksminga aplinkai medžiaga

2. Kas įmonės teritorijoje gali važinėti elektriniu krautuvu?
a) Darbuotojai, turintys vairuotojo pažymėjimą
b) Įmonės elektrikai
c) Darbuotojai, apmokyti dirbti elektriniu krautuvu
d) Visi atsakymai teisingi

3. Kas miško kirtavietėje vadovauja medžių pjovimo darbams?
a) Girininkas
b) Pavojingų darbų vadovas
c) Įmonės vadovas

4. Darbo sutartyje sulygtas išbandymo terminas negali būti ilgesnis nei...
a) du mėnesiai
b) vienas mėnuo
c) trys mėnesiai

5. Kokias darbo priemones leidžiama naudoti darbo vietoje?
a) Leidžiama naudoti tik Europos Sąjungoje pagamintas darbo priemones
b) Leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus
c) Leidžiama naudoti tik tokias darbo priemones, kurioms yra nepasibaigęs gamintojo nustatytas garantinis laikas
d) Visi atsakymai teisingi

6. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti turi būti...
a) ne ilgesnė kaip viena valanda, suteikiama pietų metu
b) ne ilgesnė kaip dviejų valandų ir ne trumpesnė kaip pusės valandos, suteikiama ne vėliau kaip po 4 darbo valandų
c) suteikiama bet kada darbo metu

7. Kaip turi būti apmokamas viršvalandinis ir nakties darbas?
a) Mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio
b) Mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio
c) Mokamas vidutinis darbo užmokestis

8. Kuri kolektyvinė apsaugos priemonė tinka apsaugoti darbuotojus nuo kritimo iš aukščio?
a) Apsauginiai šalmai
b) Apsauginiai aptvarai
c) Saugos diržai su apraišais
d) „STOP“ juosta

9. Kokius darbus atliekant privaloma turėti aukštalipio kvalifikaciją?
a) Dirbant aukštyje ant pastolių ir dažant sienas
b) Iš mobilios kėlimo platformos genint medžių šakas
c) Kabant prisirišus specialia įranga ir valant langus daugiau nei 5 m aukštyje
d) Visais išvardytais atvejais

10. Kokiais atvejais darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo organizuoti darbuotojo mokymą darbo vietoje, įmonėje ar mokymo įstaigose?
a) Kai darbuotojui nepakanka profesinių įgūdžių arba instruktavimo metu suteiktų žinių, kad darbuotojas galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jo sveikatai
b) Kai to pageidauja darbuotojas
c) Kai darbuotojo darbo stažas įmonėje mažesnis kaip 1 metai

11. Kada darbdavys (jo įgaliotas asmuo) privalo darbuotoją instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais?
a) Pirmąją darbuotojo darbo dieną, prieš pradedant darbus
b) Pasikeitus darbuotojo darbo vietai
c) Pasikeitus darbo sąlygomis
d) Visais išvardytais atvejais

12. Kokiais klausimais galima kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją?
a) Dėl nesaugių darbo sąlygų
b) Jeigu reikia konsultacijos su darbo santykiais susijusiais klausimais
c) Jei liepiama rašyti prašymą atleisti iš darbo savo noru
d) Visais išvardytais atvejais

13. Kada turi būti išduodamos asmeninės klausos apsaugos priemonės?
a) Kai nurodo darbdavys (jo įgaliotas asmuo)
b) Kai darbuotojai nenori, kad jiems kiti asmenys trukdytų dirbti
c) Kai viršijama žemutinė triukšmo ekspozicijos vertė 80 dB(A)

14. Kokia savaitės darbo laiko trukmė įmonėje, kurioje kenksmingų veiksnių dydžiai viršija leistinas ribines vertes (dydžius)?
a) 40
b) 48
c) 36

15. Kuriomis 3 profesinėmis ligomis yra rizika susirgti dirbant su asbestu?
a) Plaučių vėžys, mezotelioma, asbestozė
b) Plaučių vėžys, mezotelioma, AIDS
c) Hepatitas B, mezotelioma, asbestosė
d) Tuberkuliozė, asbestozė, alergija

16. Kokios spalvos yra įpareigojamieji saugos ženklai, naudojami darbo vietose?
a) Raudonos
b) Mėlynos
c) Geltonos

17. Suteikiant pirmąją pagalbą nukentėjusiam ir nudegusiam nuo elektros srovės reikia:
a) Neliesti nukentėjusiojo už nuogos kūno vietos, jei neįsitikinta, kad juo neteka elektros srovė
b) Nudegusią vietą uždengti steriliu tvarsčiu
c) Skambinti pagalbos telefonu 112
d) Visi atsakymai teisingi

18. Kodėl pjaustant ar šlifuojant elektriniu įrankiu turi būti surenkamos dulkės, kad jos nepatektų į orą?
a) Taip sutaupomas laikas ir išvengiama netvarkos
b) Dauguma dulkių, jomis kvėpuojant, yra kenksmingos sveikatai
c) Surinkus dulkes įrankis veiks greičiau
d) Surinkus dulkes nereikės mašinos apsauginio aptvaro

19. Kodėl statybvietėje darbuotojai dėvi ryškiaspalves liemenes?
a) Darbuotojai atrodo tvarkingiau
b) Darbuotojai turi būti gerai pastebimi (matomi)
c) Statybos darbų vadovui lengviau atskirti savo darbuotojus nuo kitų

20. Kada darbdavys privalo pranešti Sodrai apie įdarbinto asmens darbo pradžią?
a) Ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios
b) Ne vėliau kaip po trijų darbo dienų nuo darbo pradžios
c) Tą pačią dieną, kada darbuotojas pradeda dirbti

21. Įmonė įsigijo naudotą įrenginį – metalo apdirbimo stakles (jomis pakeitė sugedusias stakles). Ar reikia atlikti rizikos vertinimą?
a) Taip
b) Ne
c) Taip, jei nėra įrenginio naudojimo dokumentų

22. Ar darbuotojai gali dirbti viršvalandžius, jei jų darbo aplinkos rizikos veiksniai viršija leistinus dydžius?
a) Gali, jei darbuotojas sutinka
b) Gali, jei yra būtinybė
c) Tokiomis aplinkybėmis dirbti viršvalandžius draudžiama

23. Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistas nustatė, kad jų įmonės darbuotojai vykdo remonto darbus 3 m aukštyje, neįrengus kolektyvinių apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonių. DSS specialistas nurodė sustabdyti darbus. Ar teisingai pasielgė DSS specialistas?
a) Teisingai, nes tokiais atvejais jis privalo stabdyti darbus
b) Teisingai, jeigu prieš tai suderino su darbdaviu ar darbdaviui atstovaujančiu asmeniu
c) Neteisingai, nes tokiais atvejais DSS specialistas neturi teisės stabdyti darbus

24. Kaip turi elgtis darbuotojas, patyręs žalą sveikatai dėl įvykio darbe?
a) Kreiptis į šeimos daktarą
b) Pasisamdyti advokatą
c) Nedelsdamas pranešti savo darbdavio atstovui

25. Privalomi darbuotojų sveikatos patikrinimai atliekami darbuotojams:
a) Pasibaigus kalendoriniams metams
b) Valstybinės darbo inspekcijos nustatyta tvarka
c) Pagal darbdavio patvirtintą grafiką
d) Visi atsakymai teisingi