NACIONALINIS TESTAS
Pasitikrink savo žinias apie darbuotojų saugą ir sveikatą
Balandžio 28 d. – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

Testas baigėsi. Ačiū dalyvavusiems.

Pasitikrinkite atsakymus:
1. Nuo kada Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena yra oficialiai įteisinta kaip Lietuvos Respublikos atmintina diena?
a) Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pradžios
b) 2017 m.
c) 2015 m.

2. Kuriais atvejais darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti?
a) Kai darbuotojas neapmokytas saugiai dirbti
b) Susidarius avarinei situacijai – pavojui
c) Kai darbuotojas neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis
d) Visi atsakymai teisingi

3. Kurie iš išvardintų įrenginių nėra priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams?
a) Kėlimo kranai
b) Pramoginiai įrenginiai
c) Šakiniai krautuvai
d) Mobilios darbinės kėlimo platformos

4. Prieš naudojantis darbo įrankiu, būtina:
a) susipažinti su gamintojo nustatytais saugaus naudojimo reikalavimais
b) įsitikinti, ar jis nesugedęs (saugus naudoti)
c) naudoti apsaugos priemones, jeigu tai numatyta įrankio naudojimo instrukcijoje
d) visi atsakymai teisingi

5. Streso darbe priežastimi gali būti:
a) Per dideli reikalavimai
b) Prastas pokyčių valdymas
c) Aiškumo trūkumas
d) Visi atsakymai teisingi

6. Kas tikrina potencialiai pavojingus įrenginius dėl jų tinkamumo naudoti?
a) Valstybinė energetikos inspekcija
b) Įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga
c) Valstybinė darbo inspekcija
d) Visi atsakymai teisingi

7. Statybvietėje statybininkas dirba užsidėjęs motociklininko šalmą. Ar jis padarė pažeidimą?
a) Ne, nes motociklininko šalmas gera apsauginė priemonė
b) Taip, nes motociklininko šalmas ne visai apsaugotų nuo statybvietėje kylančių rizikų
c) Ne, jei statybininkas dirba ne ant pastolių

8. Namą stato darbuotojai turintys verslo liudijimus. Kas atsakingas už jų saugą darbe?
a) Namo savininkas
b) Valstybinė darbo inspekcija
c) Patys darbuotojai

9. Ką reiškia šis ženklas darbo vietoje?
a) Įspėjimas – degi medžiaga
b) Įspėjimas – oksiduojanti medžiaga
c) Įspėjimas – lazerio spindulys
d) Visi atsakymai teisingi

10. Kopėčias, dirbant aukštyje, kaip paaukštinimo priemonę, galima naudoti:
a) jei kopėčias laiko kitas darbuotojas
b) jei kitus, saugesnius, įrenginius naudoti yra netikslinga dėl mažos rizikos ir trumpos jų naudojimo trukmės
c) jei stovima ant kopėčių ne aukščiau kaip ant priešpaskutinės pakopos

11. Ką darbuotojas pirmiausiai turėtų informuoti apie pavojus darbo vietoje ar nesaugias darbo sąlygas?
a) Tiesioginį darbo vadovą
b) Valstybinę darbo inspekciją
c) Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą
d) Žiniasklaidą

12. Ar galima dirbti su netvarkinga (sugedusia) darbo priemone?
a) Galima, jei darbų vadovas leidžia
b) Negalima
c) Galima, jeigu reikia skubiai užbaigti darbus, ir rizika susižeisti yra nedidelė

13. Darbuotojas priimamas parduotuvės sandėlyje krauti rankomis prekes, sveriančias iki 30 kg. Ar reikia darbuotoją mokyti?
a) Nebūtina, pakanka darbuotoją instruktuoti
b) Ne, nes darbas nekelia pavojaus darbuotojo gyvybei
c) Taip
d) Ne, nes tai yra nekvalifikuotas darbas

14. Nuo ko pirštinės negali suteikti jokios apsaugos?
a) Nuo šalčio ir karščio
b) Nuo pavojingų medžiagų
c) Nuo besisukančių dalių
d) Visi atsakymai teisingi

15. Kaip reikia taisyklingai pakelti krovinį nuo žemės?
a) Plačiai pražergti pėdas ir pasilenkti į priekį
b) Truputį praskėsti pėdas, sulenkti kelius ir ištiesti nugarą
c) Suglausti pėdas, sulenkti kelius ir ištiesti rankas
d) Nėra skirtumo, kaip kam patogiau

16. Kuris iš išvardytų rizikos veiksnių nėra fizikinis?
a) Rankas veikianti vibracija
b) Karštis
c) Dulkės
d) Nepakankamas apšvietimas

17. Ką reiškia šis ženklas darbo vietoje?
a) Įspėjimas apie pakeltą krovinį
b) Įspėjimas apie sunkų krovinį
c) Įspėjimas, kad krovinį galima kelti tik su kranu
d) Visi atsakymai teisingi

18. Kada būtina naudoti kritimo iš aukščio asmenines apsaugos priemones (saugos diržus)?
a) Sprendžia darbų vadovas, įvertinęs darbuotojo sveikatos būklę bei jo darbo stažą toje srityje
b) Kai aukštyje esančios darbo vietos neįmanoma apsaugoti jokiomis kolektyvinėmis saugos priemonėmis
c) Kai vėjo greitis didesnis nei 10 m/s

19. Jei darbuotojas atsisako darbdavio nustatytu grafiku pasitikrinti sveikatą, tai ...
a) į asmens sveikatos priežiūros įstaigą jis pristatomas su policija
b) toks darbuotojas nustatyta tvarka nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis
c) patikrinti darbuotojo sveikatos gydytojas iškviečiamas į darbo vietą

20. Kokie yra įvykio darbe tyrimo tikslai?
a) Nustatyti įvykio darbe priežastis
b) Numatyti prevencijos priemones panašiems įvykiams darbe išvengti
c) Nustatyti įvykio darbe aplinkybes
d) Visi atsakymai teisingi

21. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, tai darbdavys ...
a) suteikia jam skubią medicininę pagalbą
b) paveda atlikti mažiau atsakomybės reikalaujantį darbą
c) tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio
d) praneša Valstybinei darbo inspekcijai

22. Kaip įforminamas įvykis darbe, jei miško kirtėjui įsisiurbė erkė?
a) Įvykis neforminamas
b) Įforminamas kaip incidentas darbe
c) Surašomas nelaimingo atsitikimo darbe aktas

23. Įmonėje kasdienis triukšmo lygis viršija 85 dB(A). Ar darbdavys, aprūpindamas darbuotojus asmeninėmis klausos apsaugos priemonėmis, įvykdė pareigą sumažinti triukšmo keliamą riziką?
a) Taip, nes darbdavys, išduodamas asmenines klausos apsaugos priemones, apsaugojo darbuotojus nuo triukšmo poveikio
b) Ne, nes darbdavys, privalo pirmenybę teikti priemonėms, sumažinančioms riziką pačiame triukšmo šaltinyje, ir kolektyvinėms apsaugos priemonėms
c) Taip, nes darbdavys savarankiškai sprendžia, kokias darbuotojų apsaugos priemones pasirinkti

24. Kas nustato asmenims iki aštuoniolikos metų draudžiamus dirbti darbus?
a) Darbdavys
b) Specialus Vyriausybės nutarimas
c) Sveikatos apsaugos ministras
d) Valstybinė darbo inspekcija

25. Darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje turi būti užtikrinama:
a) tik dirbantiems įmonėje pirmus metus
b) pažeidžiamoms darbuotojų grupėms (jauniems, neįgaliems asmenims, nėščioms moterims)
c) visiems darbuotojams